Nábytek Ličková – Všeobecné obchodní podmínky

1.Všeobecné ustanovení
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito Všeobecnými prodejními podmínkami.

2. Uzavření smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena oboustranným podpisem smlouvy a zaplacení zálohy kupujícím ve výši minimálně 20 % kupní ceny nebo dle dohody s prodávajícím. Předmětem smlouvy je zboží písemně uvedené v kupní smlouvě. Rovněž písemnou formou musí mít veškeré změny či následné nedostatky kupní smlouvy.

3. Cena
Cena je stanovena dohodou včetně DPH. V ceně není zahrnuta dekorace, doprava a montáž, pokud dále není dohodnuto jinak. Kupující prohlašuje, že veškeré informace vedoucí k rozlišení, zda bud uplatňována základní či snížená sazba DPH při nákupu kuchyňské linky s montáží jsou pravdivé. Je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých informací doplatí rozdíl DPH a případnou pokutu ze strany Finančního úřadu.

4. Výhrada změn
Sériově vyráběný nábytek je prodáván dle vzorku nebo zobrazení. Vytavené vzorky zboží mohou být prodávány jen tehdy, pokud se k tomu prodávající zaváže ve smlouvě, jinak jsou vzorky neprodejné. Minimální změny v barvě, struktuře dřeva, jakož i minimální odchylky v tónování a struktuře látek a kožených potahů jsou vyhrazeny.

5. Dodací lhůta a odběr zboží
Dodací lhůta pro dodávku zboží, které se nenachází na skladě, je sjednána při kupní smlouvě. Pokud prodávající  nemůže dodržet dohodnutou dodací lhůtu, je povinen o této skutečnosti zákazníka informovat a sjednat náhradní lhůtu dodání zboží.

6. Výhrada vlastnického práva a převzetí  zboží
Do úplného zaplacení zboží zůstává majetkem prodávajícího. Předání zboží je možné zásadně jen po zaplacení celé hodnoty zboží. K převzetí zboží je zákazník povinen předložit originál kupní smlouvy. Pokud zboží přebírá třetí pověřená osoba, musí se prokázat plnou mocí kupujícího. Příjemce je povinen převzetí zboží potvrdit svým podpisem.

7. Odklad odběru
Pokud kupující neodebere zboží do 14 kalendářních dnů od doby určené v bodu 5. této smlouvy, je povinen uhradit vzniklé skladovací náklady (poplatek za uskladnění činí 50 Kč za každý započatý den).

8. Odstoupení od smlouvy
Pokud prodávající nemůže splnit své závazky vůči kupujícímu z důvodů ležících mimo jeho působnost, mají obě strany právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Při odstoupení od smlouvy kupujícím před dodáním zboží, má tento povinnost zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny při standardní objednávce, 50 % při specifické objednávce zboží.

9. Záruční lhůta – reklamace
Záruční lhůta na zakoupené zboží trvá 24 měsíců ode dne převzetí. Práva z odpovědnosti za vady je nutno vždy uplatnit písemnou formou na prodejně, kde bylo zboží zakoupeno a musí obsahovat tyto údaje:

  • Doklad o zakoupení zboží
  • Datum převzetí zboží
  • Přesný popis vady
  • Návrh řešení reklamace

Všechny uznané závady budou odstraněni do 30 dnů od data sepsání reklamace. V případě potřeby odborného posouzení vady dohodne prodejce skupujícím lhůtu k vyřízení reklamace. Jako plnění záruky může kupující nejprve požadovat opravu výrobku. Pro vyřízení reklamace je potřeba, aby zákazník přivezl zakoupené zboží či jeho poškozenou část k prodávajícímu. Prodávající může také místo opravy dodat náhradní část. Zjevné vady (jako nekompletnost věci, povrchové poškození apod.) je kupující povinen reklamovat při převzetí věci, nejpozději však do 10 dnů po odběru zboží v původním obalu se štítky. U zboží, které je dodáno v demontovaném stavu, je třeba práva z odpovědnosti za vady uplatnit před vlastní montáží. Nedostatky v množství je však nutno reklamovat okamžitě, jinak právo reklamace zaniká.

Skryté vady lze reklamovat během dvouleté záruční lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebené zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním, dále na škody způsobené kupujícím např. vlastní dopravou, neodbornou montáží (v tomto případě je nutnost uplatňovat škodu u firmy, dodávající montáž), povětrnostními či teplotními vlivy, nepřiměřeným zacházením. U výrobků z přírodních materiálů (dřevo, kůže) nelze reklamovat odchylky, vyplývající z jejich přirozených vlastností. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vady, pro které byla cena snížena nebo za vady vzniklé použitím či opotřebením na výstavě.

10. Závěrečná ustanovení
Prodejce může kupujícímu sjednat dopravu zboží, případně montáž. Veškeré doplňující či odlišné dohody, týkající se již uzavřené kupní smlouvy jsou platné pouze v písemné formě.

Z naší nabídky:

evita-1pohoda_dvouluzkokancelarska_sestava_5_HOBIS
logo Mikulik